Algemene voorwaarden

Artikel 1- Definities

In de algemene voorwaarden van Snel Examen hebben de navolgende woorden de volgende betekenis:

 • 1.1. Snelexamen.nl: de rechtspersoon die met de consument op afstand de overeenkomst aangaat;
 • 1.2. Consument/Examinant: de persoon, die 16 jaar of ouder is en zich door middel van een daartoe ontwikkeld onlinesysteem heeft aangemeld voor een theorie examen die gereserveerd wordt via het CBR;
 • 1.3. Overeenkomst: de overeenkomst op afstand tussen de examinant en Snelexamen.nl op grond waarvan Snelexamen.nl zich verplicht aan de examinant om een theorie-examen te reserveren bij het CBR;
 • 1.4. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 • 1.5. Examen: de examendatum van het theorie-examen bij het CBR;
 • 1.6. CBR: het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen;
 • 1.7. Offertes: het aanbod met betrekking tot de theorie-examens zoals geëtaleerd op de website van Snelexamen.nl;
 • 1.8. Algemene voorwaarden: de onderhavige voorwaarden die van toepassing zijn op de overeenkomst.

Artikel 2 Toepasselijkheid en totstandkoming overeenkomst

 • 2.1. De onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Snelexamen.nl en examinant, in het bijzonder op de overeenkomsten m.b.t. de theorie-examens voor de rijbewijs categorieën B, A en AM.
 • 2.2. De overeenkomst komt tot stand nadat de examinant via de website van Snelexamen.nl zich heeft aangemeld en het gereserveerde examen door Snelexamen.nl bij het CBR is ingekocht. Onverminderd het voorgaande komt een overeenkomst ook tot stand nadat Snelexamen.nl de elektronische aanmelding heeft bevestigd, dan wel telefonisch of per e-mail.
 • 2.5 De aanmelding van de examinant wordt verwerkt in het CBR-systeem Voor zover de examinant niet uitdrukkelijk om verwijdering verzoekt, zal Snelexamen.nl de examinant niet uit het CBR-systeem verwijderen.
 • 2.6. Voor zover er van deze algemene voorwaarden wordt afgeweken, is dat enkel geldig inden de afwijking schriftelijk geschiedt.
 • 2.6. Alle afbeeldingen, prijzen, teksten en overige gegevens zijn enkel een indicatie en onder voorbehoud van fouten en kunnen nimmer aanleiding geven tot schadevergoeding.
 • 2.7. Voor een juiste verwerking van de aanmelding is het nodig dat de examinant het juiste e-mailadres opgeeft. Indien en voor zover door de examinant een onjuist e- mailadres wordt opgegeven kan Snelexamen.nl niet aansprakelijk worden gehouden voor enige tekortkoming, dan wel schade voortvloeiende uit de onjuiste opgave van het e-mailadres.
 • 2.8 Snelexamen.nl behoudt het recht om zonder opgave van reden een examinant te weigeren.
 • 2.9. Indien en voor zover een bepaald artikel nietig blijkt te zijn, dan wel vernietigd wordt, zullen de overige artikelen onverminderd van toepassing blijven.

Artikel 3 Examenprijzen en betaling examenkosten

 • 3.1. Offertes kunnen worden gedaan via de website, als telefonisch of per e-mail.
 • 3.2. Voor zover een aanbod op de website of via de telefoon, dan wel e-mail een beperkte geldigheidsduur heeft, zal dit uitdrukkelijk aangegeven worden.
 • 3,3 Het aantal beschikbare examens worden bijgehouden op de website. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.
 • 3.4. De prijzen zoals weergegeven op de website van Snelexamen.nl zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van tikfouten. De prijzen kunnen ten allen tijde door Snelexamen.nl eenzijdig worden gewijzigd. Voor zover er een overeenkomst tot stand is gekomen, zullen de nieuwe prijzen vooreerst van toepassing zijn op de overeenkomst nadat de examinant hiermee heeft ingestemd. Indien de overeenkomst tot stand is gekomen en de examinant niet wenst in te stemmen met de prijswijzigingen, dan staat het de examinant vrij om de overeenkomst kosteloos te annuleren, waarbij de annulering niet ziet op de reeds gereserveerde en gemaakte kosten voor het examen bij het CBR.

Artikel 4 Verplichtingen examinant

 • 4.1. De examinant dient zorg te dragen dat Snelexamen.nl alle juiste gegevens van de examinant in haar bezit heeft om op correcte wijze het CBR theorie examen aan te vragen.
 • 4.2. De examinant dient aanwezig te zijn op het afgesproken tijdstip en de locatie en dient een geldig legitimatiebewijs bij zich te hebben. Indien en voor zover de examinant zonder geldige afmelding niet aanwezig is op de afgesproken tijdstip en locatie, dan wel geen geldig legitimatiebewijs bij zich heeft, kan Snelexamen.nl niet aansprakelijk zijn jegens de examinant voor de schade ontstaan uit de onjuiste afmelding, dan wel afwezigheid.

Artikel 5 Annuleringen en wijziging

 • 5.1. De examinant kan nadat de aanmelding heeft plaatsgevonden zijn aanmelding kosteloos annuleren binnen 14 dagen. Zijn de 14 dagen verstreken? Dan kan er geen annulering meer plaats vinden. Heb je ons gemachtigd en hebben we een examen gereserveerd binnen de 14 dagen? Dan kun je niet meer annuleren. Het examen wordt op naam gezet bij het CBR en omdat het gaat om een persoonsgebonden reservering is er geen recht op bedenktijd.
 • 5.2. De examinant kan nadat de bevestiging middels betaling heeft plaatsgevonden tot 10 dagen voor de examendatum éénmalig kosteloos het examen verplaatsen voor zover dit met toestemming van Snelexamen.nl gebeurt en de wijziging bij het CBR is toegestaan. De wijziging is enkel geldig nadat de examinant een bevestiging van Snelexamen.nl heeft ontvangen. Indien de wijziging bij het CBR niet is toegestaan worden de examenkosten voor een nieuw te reserveren CBR-examen in rekening gebracht.
 • 5.3. Indien de examinant de datum van het examen wenst te wijzigen en daarbij geen overeenstemming kan bereiken over een nieuwe datum, dan zal de reeds betaalde examenkosten in mindering worden gebracht op de kosten, voor zover de examinant in de toekomst zich opnieuw aanmeldt voor een nieuwe examendatum.
 • 5.4 Alle verzoeken tot annulering, dan wel wijziging dienen per e-mail via: adminisratie@snelexamen.nl te geschieden.

Artikel 6 Overmacht

 • 6.1. Snelexamen.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen jegens de examinant indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 • 6.2. Indien Snelexamen.nl ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit overeenkomst gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen is Snelexamen.nl gerechtigd het nagekomen gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren. Dit laatste mits aan het gedeeltelijk overeengekomen een zelfstandige waarde toegekend kan worden.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

 • 7.1. Snelexamen.nl kan nimmer aansprakelijk gehouden worden voor eventueel niet behaalde resultaten door de examinant bij een CBR-theorie examen.
 • 7.2 Snelexamen.nl is in ieder gevolg nooit aansprakelijk voor de volgende schade: Gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en mogelijke schade ontstaan door het gebruik van de door Snelexamen.nl geleverde zaken.
 • 7.3. De examinant vrijwaart Snelexamen.nl tegen aanspraken van derden, welke voortvloeien uit dan wel verband houden met de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 8 Toepasselijk recht

 • 8.1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen Snelexamen.nl en de examinant, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 • 8.2. Examinant en Snelexamen.nl zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 9 Overige bepalingen

 • 9.1. Ten behoeve van een goede verwerking en administratie slaat Snelexamen.nl de gegevens van de examinant op in haar automatische systemen. Deze gegevens zullen enkel voor de daarvoor bedoelde doeleinden worden gebruikt. Op verzoek van de examinant zal Snelexamen.nl de opgeslagen gegevens van de examinant uit het systeem verwijderen.
 • 9.2. De examinant geeft aan Snelexamen.nl de toestemming om zijn/haar gegevens binnen Snelexamen.nl, daaronder mede begrepen de gelieerde ondernemingen en ondernemingen waarmee Snelexamen.nl samenwerkt te gebruiken en op te slaan.
 • 9.3. De examinant onthoudt zich van uitlatingen die de goede naam van Snelexamen.nl kunnen schaden.
 • 9.4. Snelexamen.nl is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te De Lier onder het nummer 85024252.
 • 9.5. De examinant verzoekt Snelexamen.nl indien het examen binnen 14 dagen na bevestiging van de aanmelding plaats zal vinden tot directe levering van het examen over te gaan en de examinant doet afstand van zijn recht tot ontbinding zodra de dienst volledig is geleverd.
 • 9.6. Enkel de website www.Snelexamen.nl en het op die website gepubliceerd telefoonnummer behoren toe aan Snelexamen.nl.
 • 9.7 Gekozen examen datum periode kan maximaal een aantal dagen afwijken van de gekozen dienst.

snel theorie halen
theorie examen reserveren digid

BTW nr: NL863475905B01

KVK : 85024252